Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

Konzorciumi tagok

 

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal elődje, az Infrastrukturális Ügynökség a 2000. augusztus 15-én, a honvédelmi miniszter által alapított Ingatlankezelési Hivatal jogutódjaként jött létre, ami a Magyar Honvédség háttérintézményeként a közvetlen irányítása alá tartozó intézmények, ingatlanok üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzésére szakosodott.
A HM VGH (és jogelődjei) feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a védelmi tervezési és infrastrukturális szakterületekért felelős szakállamtitkár irányítása alatt végzi. 
További feladatai között szerepel az ingatlanok időszakos hasznosításával, fenntartásával, használatával, megfelelő őrzésvédelmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése, a miniszteri, kormány és országgyűlési szintű döntések előkészítése, jóváhagyásának megfelelő végrehajtása és az infrastrukturális szakterület tárcaszintű szabályozásához szükséges tervezetek kidolgozása.  
Fontos helyen szerepel a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása is, a környezeti kármentesítési feladatok irányítása. A szakterületért felelős munkatársak előkészítik és irányítják mindazokat a feladatokat, melyek a Nemzeti Környezetvédelmi Programból (NKP) és Tervekből adódnak, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos államigazgatási jogszabályalkotást, jogszabály véleményezést és a kormányzati munka támogatását végzik.  
„Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése” néven a honvédelmi tárca 10 éve eredményesen működteti Honvédelmi Környezeti Kármentesítési Alprogramját.  
A kormányhatározat előírása alapján a Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008-as ütemében további nyolc tematikus alprogram előkészítését és működtetését kell megvalósítania az ügynökségnek. Ebbe a nyolc alprogramba tartozik többek között a Környezettudatosság növelése, a Vizeink védelme és fenntartható használata, illetve a Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem is, mely kiemelt figyelmet érdemel az alprogramok között.  
Az elmúlt néhány évben bebizonyosodott, hogy a katonai lőtérként évekig használt területeken olyan természeti értékek rejtőznek, melyek a civil szférában nem, vagy igen ritkán találhatók meg. Ezek a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek többsége a Natura 2000 hálózat részei. Ilyen területnek számít a Keleti-Bakony térségében lévő, a Magyar Honvédség tulajdonában álló lő- és gyakorlótér, melynek természetvédelmi rekonstrukcióját a közvetlen brüsszeli finanszírozású LIFE+ közösségi program támogat. A projekt fő célkitűzése az eredeti, őshonos élőhelyek helyreállítása, a területek természeti értékeinek megőrzése, legfőképpen pedig a katonai és a természetvédelmi tevékenységek optimális összehangolása.
 
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.  

A 100% állami tulajdonban lévő, Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó erdőgazdaság részvénytársasággá alakítását a HM 1993 elején hajtotta végre. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. napjainkban közel 50 ezer hektáron gazdálkodik.  
Az erdőgazdaság területének 30%-a a Déli-Bakony tájegységhez, 60%-a a Magas-Bakony hegységhez, míg a fennmaradó rész a Kelet-Bakonyhoz tartozik.  
Tevékenységi körébe tartozik, az erdő-, vad- és mezőgazdasági munka, a fa- és egyéb ipari tevékenység szakszerű megszervezése a gazdaságosság jegyében, tevékenységek irányítása és elvégzése, meglévő erdőállományok védelme és fásítások megszervezése.
További feladatai a mag- és csemetetermelés, erdőfelújítás és telepítés, illetve a fakitermelés. Mindezeken felül az erdőgazdaság saját területein turisztikai feladatokat is ellát, erdei iskolát üzemeltet gyermekeknek, iskolás csoportoknak, illetve felnőttek részére vadászterületek állnak rendelkezésre.  
A HM VGH konzorciumi vezetésével, a LIFE+ projekt keretein belül az erdőgazdaság feladatai között szerepel a Keleti-Bakony területen tűzvédelmi pászta kialakítása, víztározó építése, az esetleges tűzesetek gyors megelőzésére, illetve teljes tűzvédelmi rendszer kidolgozása.
 
Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

A Nádasi Tamás és Udud Péter által 1994-ben alapított Aquaprofit Hungary Kft. folyamatos fejlődésének köszönhetően 2007-től már zártkörűen működő részvénytársaságként üzemel. Napjainkra több mint 300 projektben vett részt, amelyek értéke 120 millió euró, s ennek köszönhetően több mint 1500 új munkahelyet teremtett. A középvállalkozás Magyarországon 5 irodával rendelkezik, de emellett Romániában, Belgiumban is van képviselete.
A társaság térségi és turisztikai fejlesztésekkel, a környezetvédelem területén főként ivóvíz-, ásványvíz- és termálvízbázisokhoz kapcsolódó tervezéssel, kivitelezéssel, geotermikus energia hasznosítással foglalkozik.
A vállalat az alábbi területeken kiemelt szakmai tapasztalatokkal rendelkezik:
   - vízgazdálkodás, vízbázis- és árvízvédelem 
   - megújuló energiaforrások 
   - fenntartható fejlődés 
   - környezetvédelem
   - területfejlesztés és egészségturisztikai fejlesztések
   - projektmenedzsment, pályázati tanácsadás
Az Aquaprofit Zrt. fő tevékenységei közé tartozik a környezetvédelmi és természetvédelmi projektek menedzselése és végrehajtása, a térségi és turisztikai fejlesztések előkészítése, valamint az ezekhez kapcsolódó pályázati tanácsadás. A társaság több környezetvédelmi projektet is menedzsel egy időben. Menedzsmentstruktúrája illeszkedik a legkülönfélébb projekttevékenységekhez, elősegítve a megrendelővel történő könnyebb együttműködést. Komplex szolgáltatást nyújt a projekt elképzelésétől a termékfejlesztésen, az üzleti, az építészeti terveken, az engedélyek megszerzésén, a pályázat elkészítésén keresztül a projektkiajánlásig, a befektetők bevonásáig, a kivitelezésig, az üzemeltetést is nyomon követve.
Az Aquaprofit munkatársai értékes tapasztalatokkal rendelkeznek a nemzetközi együttműködésen alapuló projektek tervezése, menedzsmentje és támogatása terén is: a pályázatokat tekintve például az INTERREG, Phare CBC, ALTENER és FP6. programok kidolgozásában.
  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Hat korábbi tájvédelmi körzetből, 1997. szeptember 23-án hozták létre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot. A közel 57 ezer hektár területű nemzeti park az ország egyik legjelentősebb és leglátogatottabb turisztikai területe. 
Hazánk nyolcadik nemzeti parkja a Balaton északi részén húzódik 1-15 km szélességű sávban, a Tihanyi-félszigettől a Kis-Balatonig. Öt nagyobb tájegységet foglal magába a terület: a Balaton-felvidéket, a Déli-Bakony egy részét, a Tapolcai-medencét, a Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balaton medencéjét.
Természeti szépségekben, értékekben egyedülállóan gazdag vidék. Földtani szempontból megemlíthetők a bazaltvulkanizmus jellegzetes formájú hegyei, a gejzírkúpok, barlangok és kőtengerek, illetve ezen a területen találkozik egymással az alföldi erdőssztyepp növényzete és a középhegység zárt lomberdő vegetációja.  
A Nemzeti park feladata a természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek megóvása, megtartása, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása. Fontos feladata továbbá az ilyen területek tudományos kutatása, illetve ennek segítségével az oktatás is.  
A BfNPI alaptevékenységi körébe tartozik: 
·       ellátja a területek védetté, illetve Natura 2000 területté nyilvánításával kapcsolatos feladatokat, a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat,
·       közreműködik a természet és a táj védelmére irányuló állami kutatások tervezésében és megvalósításában,
·       gondoskodik az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával és javításával,
·       gondoskodik a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról illetve,
·       szükség szerint gondoskodik a védett természeti értékek, társulások fenntartására, kezelésére vonatkozó terv elkészítéséről,
megállapítja és nyilvántartja az egyedi tájértékeket a különböző területeken. 

Nyelvek